කුඩා සියලු භූමි බඩගා යන ප්‍රවාහන වාහනය

  • Small full terrain vehicle

    කුඩා සම්පූර්ණ භූමි වාහනය

    කුඩා භූමි ප්‍රවාහණ වාහනය යනු බඩගා යන ප්‍රවාහන වාහනයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ: ගොවිබිම්, පළතුරු වතු, හරිතාගාර, තවාන්, වෙරළ, හිම සහ ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ වෙනත් භූමි ප්‍රදේශ, පටු උප ශ්‍රේණියේ හැසිරවීම, කඳු බෑවුම් බෑවුම්, ගල් පාරවල්, මඩ පාරවල් සහ වෙනත් නරක කොටස් වලට ගමන් කළ හැකි අතර කුඩා, ජංගම, නම්‍යශීලී, සරල ක්‍රියාකාරිත්වය, විශාල දරණ ධාරිතාව, කුඩා ශබ්දය සහ වෙනත් වාසි.